Algemene Voorwaarden

 

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met en diensten van Krachtbron.

Artikel 1 Algemeen 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgevers.

Artikel 2 Opdracht 1.De tarieven genoemd op de website zijn inclusief BTW

Artikel 3 Ter beschikking stelling van informatie en medewerking De opdrachtgever (cliënt) verstrekt opdrachtnemer (Krachtbron) tijdig alle informatie, die nodig is voor een goede advisering/levering/begeleiding en/of behandeling.

Artikel 4 Betalingsvoorwaarden 1.Betaling dient te geschieden ter plaatse contant bij consulten (tenzij door de opdrachtgever en opdrachtnemer anders is overeengekomen). Met een maximum vervaldatum van 1 week na consult) 2.Bij afzeggen van een afspraak korter dan 24 uur tevoren, is Krachtbron gerechtigd 50 % in rekening te brengen, tenzij er duidelijk sprake is van overmacht. Dit ter beoordeling door Krachtbron.

In principe wordt er geen geld retour gegeven, na het afnemen van een dienst of product. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan hierover overlegd worden. Dit ter beoordeling aan Krachtbron en puur uit coulance, en altijd onder aftrek van al gemaakte kosten!

Artikel 5 Aansprakelijkheid 1. Voor elke door opdrachtnemer aanvaarde opdracht (consult/behandeling/levering) geldt dat sprake is van een inspanningverplichting. Opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de advisering/consult/behandeling/levering, die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van opdrachten. 2. In geen geval kan aanspraak worden gedaan op vergoeding van schade veroorzaakt door derving van inkomsten van opdrachtgever (op enigerlei wijze dan ook ontstaan) of op indirecte schade en gevolgschade.

Artikel 6 Overmacht 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt. 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen. 3. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat opdrachtnemer zijn verplichtingen had moeten nakomen.

Artikel 7 Geheimhouding 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun opdracht van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Stella Webber, Krachtbron, specialist in energie, voeding en balans! KvK nr. 51744716 Banknr. 58 88 72 040 t.n.v. S. Webber- van Moppes, Krachtbron.

Per 1 januari 2014 IBAN nummer:

IBAN NL97ABNA0588872040

BIC ABNANL2A

Disclaimer:

Geen van de informatie, die ik op mijn website weergeef, dient te worden opgevat als medisch advies. Raadpleeg daarom een gekwalificeerd arts indien u medische begeleiding nodig heeft.